പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

എറണാകുളം
ബ്ളോക്ക്

:

പാമ്പാക്കുട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

30.09ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

13
ജനസംഖ്യ

:

16811
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

8566
സ്ത്രീകള്‍

:

8245
ജനസാന്ദ്രത

:

559
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

963
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.81
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.4
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.06
Source : Census data 2001