കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ