ദുര്‍ബ്ബല വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള വീടിന് പെര്‍മിറ്റ്‌ ലഭിക്കുന്നതിന്